Učíme Informatiku

Portál pre všetkých moderných učiteľov informatiky

ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL V PREDMETE INFORMATIKA

Realizátorom národného projektu bol od októbra 2008 do septembra 2011 Štátny pedagogický ústav v rámci priameho zadania z MŠVVaŠ SR.

Odborné aktivity projektu zabezpečovalo päť univerzít: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline.

Strategickým cieľom projektu bolo navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami. Projekt si vytýčil dva špecifické ciele:

  1. vytvoriť a realizovať akreditované vzdelávacie moduly pre tri cieľové skupiny učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ,
  2. vybaviť účastníkov vzdelávania digitálnymi technológiami potrebnými k ich efektívnemu vzdelávaniu, ktoré následne využijú vo vyučovacom procese.

Druhý cieľ projektu sa realizoval nákupom a distribúciou digitálnej techniky účastníkom vzdelávania. Základným východiskom pri plánovaní naplnenia prvého špecifického cieľa boli tri cieľové skupiny:

1. pedagogickí zamestnanci 1. stupňa ZŠ,

2. pedagogickí zamestnanci na 2. stupni ZŠ alebo SŠ, nekvalifikovaní pre predmet  informatika,

3. pedagogickí zamestnanci na 2. stupni ZŠ alebo SŠ, kvalifikovaní pre predmet informatika.

Aký užitočný bol tento príspevok?

Kliknutím na smajlíka ju ohodnotíte!

Priemerné hlasovanie / 5. Počet hlasov:

Zatiaľ žiadne hlasy! Buďte prvý, kto ohodnotí tento príspevok.